Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring

  

Artikel 1.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Barlaeus advies BV, hierna te noemen Barlaeus Advies, voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden, waaronder werving en selectie, detachering, interim-opdrachten en collegiale doorlening, alles in de meest ruime zin des woords.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voorzover zij door Barlaeus Advies zijn bevestigd.
 3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Barlaeus Advies en die van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Barlaeus Advies prevaleren. 

Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes

 1. Alle offertes van Barlaeus Advies zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 3.  Selectie, Functie en Arbeidstijd

 1. De door Barlaeus Advies geselecteerde arbeidskracht wordt gekozen enerzijds aan de hand van de bij Barlaeus Advies bekende hoedanigheden en kundigheden van deze arbeidskracht en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan Barlaeus Advies verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht om indien een arbeidskracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan Barlaeus Advies kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever slechts gehouden aan Barlaeus Advies te betalen de door Barlaeus Advies aan de arbeidskracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing.
 3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.

Artikel 4.  Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 

 1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, en/of een bepaald project, en/of voor de duur van de terbeschikkingstelling, zoals bedoeld in artikel 7: 691 BW.
 4. De opdracht voor bepaalde tijd kan uitsluitend binnen één maand na de aanvang van de werkzaamheden worden opgezegd.

 Artikel 5.  Honorarium

 1. Het honorarium van Barlaeus Advies bestaat uit, hetzij een van te voren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van te voren overeengekomen percentage.

 Artikel 6.  Verhoging van het tarief als gevolg van loon,- lasten -en/of algemene kostenverhogingen

 1. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden als gevolg van een wetswijziging, enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het Barlaeus Advies vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van de verhogingen het volledig bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat Barlaeus Advies daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 7. Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s van Barlaeus Advies worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren juist en volledig zijn ingevuld. De opdrachtgever ondertekent uiterlijk binnen 2 dagen na afloop van de gewerkte periode het tijdverantwoordingsformulier voor akkoord.
 3. Bij verschil tussen het bij Barlaeus Advies ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt de bij Barlaeus Advies ingeleverde tijdverantwoordingsformulier als volledig bewijs, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De factuurbedragen zijn terstond opeisbaar. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum; ieder beroep op compensatie is uitgesloten.
 2. Uitsluitend betalingen aan Barlaeus Advies zelf werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaand bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. Ingeval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 120,- per vordering.

Artikel 9. Einde van de opdracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgesteld tijd of bij de overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis.
 2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde arbeidskracht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan en de opdrachtgever bovendien jegens Barlaeus Advies is nagekomen alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde in artikel 10.
 3. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Barlaeus Advies de arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Barlaeus Advies en de arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Dit einde treedt echter niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Barlaeus Advies van de arbeidskracht door een andere arbeidskracht is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één maand na de datum waarop de arbeidskracht niet meer ter beschikking kon worden gesteld. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere arbeidskracht. Met vervanging van de arbeidskracht door een andere arbeidskracht wordt in het hiervoor bedoelde geval gelijk gesteld eventuele terugplaatsing van de eerder ter beschikking gestelde arbeidskracht.
 4. Barlaeus Advies blijft echter in beide hiervoor in dit artikel genoemde situaties gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de overeenkomst is geëindigd wegens een oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever.
 5. Indien Barlaeus Advies de arbeidskracht gedurende een periode van één maand achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid 2 bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de arbeidskracht door een andere arbeidskracht daadwerkelijk is vervangen met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere arbeidskracht (mits in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Barlaeus Advies van de arbeidskracht is toegestaan), is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk onverwijld te beëindigen, behoudens het volgende. De opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien Barlaeus Advies de arbeidskracht niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 6. In laatstgenoemd geval blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Barlaeus Advies het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is Barlaeus Advies dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 10.  Aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht.

 1. Indien de opdrachtgever krachtens het hiervoor in lid 5 bepaalde gerechtigd is de opdracht te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
 2. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de arbeidskracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien de opdrachtgever Barlaeus Advies schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemen met de arbeidskracht een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Barlaeus Advies tegen welk tijdstip de arbeidskracht de overeenkomst met Barlaeus Advies rechtsgeldig kan doen eindigen.
 3. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 8 maanden na aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich en/of voor derden met de betrokken arbeidskracht aangaat, en die terbeschikkingstelling minder dan 8 maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever aan Barlaeus Advies een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt in ieder geval een naar rato resterend percentage van de werving -en selectiekosten, welke opdrachtgever normaliter verschuldigd zou zijn, indien de betrokken arbeidskracht, na bemiddeling van Barlaeus Advies, rechtstreeks in dienst zou zijn getreden bij opdrachtgever.

Artikel 11.  Reclames 

 1. Reclames omtrent enige nota moeten binnen veertien dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Barlaeus Advies zijn ingediend, op straffe van verval.
 2. Reclames aangaande verrichte werkzaamheden met betrekking tot een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en veertien dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
 3. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.  Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Barlaeus Advies die niet eenvoudig en snel te verhelpen is. Bij voorkeur vernemen wijde klacht rechtstreeks en persoonlijk van u, zodat we deze direct met u kunnen oplossen. Indien u overweegt uw klacht schriftelijk aan ons te richten dan volgt hieronder de afhandelprocedure:

Artikel 12. Klachtenprocedure

 1. Richt uw klacht per email aan info@barlaeusadvies.nl. Vermeld daarbij: n.a.w. gegevens, naam organisatie en opdrachtgever, uw functie, beschrijf uw klacht helder (o.a. de rollen en functies van betrokken partijen) en voeg eventuele bescheiden toe.
 2. Binnen twee dagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht, daarbij vermelden wij de termijn waarop en hoe wij inhoudelijk reageren op uw klacht.
 3. Wij streven erna uw klacht direct op te lossen.
 4. Wij houden u op de hoogte van de voortgang bij het oplossen van uw klacht.
 5. Mocht de klacht niet naar uw verwachtingen zijn opgelost dan treedt artikel 14.2 van deze algemene voorwaarden in werking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Barlaeus Advies is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, respectievelijk voor geselecteerde arbeidskrachten, die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij er zijdens Barlaeus Advies sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Barlaeus Advies is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
 3. Barlaeus Advies is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde arbeidskrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze door hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Barlaeus Advies te allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering der opdracht, zoals ook neergelegd in artikel 7:658 BW (zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer).
 5. De aansprakelijkheid van Barlaeus Advies wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat Barlaeus Advies voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Barlaeus Advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

PRIVACY VERKLARING

 1. Dit is de Privacy Verklaring van Barlaeus Advies B.V. Barlaeus Advies respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Barlaeus Advies wordt verstrekt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Gegevens kandidaten

 3. Wanneer u solliciteert op een van onze vacatures of uw Curriculum Vitae naar ons mailt dan gaat u ermee akkoord dat wij de volgende gegevens van u bewaren:
  * NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
  * Geboortedatum en geslacht;
  * Curriculum Vitae:
  * Referenties en getuigschriften;
  * Gegevens over salarisindicatie, beschikbaarheid, verlof en gewerkte uren.
 4. Gegevens opdrachtgevers<

 5. Wanneer wij voor u en uw organisatie een opdracht uitvoeren, verkrijgen wij ook bepaalde informatie van u en uw bedrijf die wij bewaren. Dit kan het volgende bevatten:

  • Werkgerelateerde gegevens van uw medewerkers zoals functie, adres, kamernummer, e-mailadres en telefoonnummers.
  • Algemene informatie over uw organisatie zoals een organogram, afdelingsbeschrijvingen, de. huidige ontwikkelingen en toekomstige verwachtingen.

  Deze gegevens gebruiken wij om onszelf een goed beeld te vormen van uw organisatie en haar ontwikkelingsfase. Met deze kennis zoeken wij vervolgens passende kandidaten voor uw vacatures of interim-vraag. Deze kandidaten toetsen we ,waarbij we hen ook informeren over uw organisatie en de vacature.

 6. Wanneer geven wij uw gegevens door?

 7. Wij slaan uw (persoons)gegevens alleen voor ons zelf op. Deze worden niet aan derden verstrekt. Hierop zijn twee uitzonderingen:
  1. in het kader van een sollicitatie wordt informatie verstrekt. Als kandidaat wordt u door Barlaeus Advies voorgesteld aan een relatie in het kader van een sollicitatie. U weet dan van tevoren dat uw gegevens naar onze klant worden door gegeven. Als opdrachtgever worden functie-gerelateerde gegevens over uw organisatie en de vacature door Barlaeus Advies aan (potentiele) kandidaten doorgegeven.
  2. Barlaeus Advies is op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk bevel verplicht uw gegevens over te dragen.
  Wijzigingen
  Het kan voorkomen dat onze Privacy Verklaring wijzigt. Op onze site vindt u altijd de actuele versie (mei 2018).