Communicatief
Toekomstgericht
Nieuwsgierig
Analytisch
Overall view
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Financieel-economisch adviseur Stadsruimte / Beheerseconoom, gemeente Almere (221)

vast, schaal 11a

Gemeente
Almere is qua grootte de 8e gemeente van Nederland met bijna 210.000 inwoners. Almere ligt centraal en is met openbaar vervoer en auto goed te bereiken. Naast de vele inwoners weten ook bedrijven Almere te vinden en voelen ook ondernemers zich thuis.

Slechts 44 jaar geleden, in 1976, werden de eerste huizen opgeleverd. Almere is nog steeds een groei gemeente en zal na verwachting uiteindelijk zo’n 300-350.000 inwoners krijgen. Almere ontwikkelt zich steeds verder tot een complete, evenwichtige stad met grootstedelijke voorzieningen. Daarbij komen in steeds belangrijkere mate grote transitievraagstukken om de hoek kijken, zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval (zero waste).

Naast het oriënteren op verdere ontwikkeling van de stad, krijgt ook Almere meer te maken met beheer- en onderhoudsconsequenties voor de stad; een logisch gevolg van het volwassen worden als gemeente. Dit beheeraspect geeft een bijzondere dynamiek. Deze ontwikkelingen en de jonge leeftijd van de stad zorgen voor een werkomgeving met pioniersmentaliteit, waar medewerkers op nieuwe manieren naar vraagstukken kijken. Het is fijn werken in een omgeving waar alle ruimte is voor innovatie en eigen inbreng.

Vraag je aan toekomstige medewerkers waarom zij voor Almere hebben gekozen, dan krijg je een waaier aan antwoorden. Dat komt door de diversiteit aan onderwerpen waarmee deze afdeling zich bezighoudt. Op www.youtube.com/watch?v=um5kCKDo_iw , vind je een impressie van wat werken bij Stadsruimte in Almere is.

Organisatie
De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 2000 ambtenaren. Almere kent een directiemodel bestaande uit een vijfkoppige directie en 19 afdelingen.

Bij de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere werken 170 medewerkers samen aan het beheer van de buitenruimte voor de bewoners en gebruikers van de stad. De afdeling bestaat uit de teams Gebieden, Stedelijk Beheer Systeem (SBS) en Projectmanagement en Contractvoorbereiding (PMCV), ondersteund door het stafteam Ondersteuning Strategie Beleid en Programmering (OSBP).

Het beheer van de stad wordt in deze afdeling zo effectief mogelijk gedaan, tegen de afgesproken kwaliteit en kosten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten van het beheer (riolering, bruggen, etc.) maar ook naar de maatschappelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de verkeersdrukte, zorg en woonklimaat. Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben immers impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol.

Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op dit vakgebied. Het is dus belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar beheer.

Dit geldt zowel voor het dagelijks verzorgend en het planmatig onderhoud, als voor het groot onderhoud en vervanging. Om te kunnen kwantificeren wat de effecten zijn van het toekomstig beheer van de stad, zoeken we een financieel-economisch adviseur / beheereconoom voor het team OSBP.

Context werkzaamheden: taken en rol
Bij nieuwe gebiedsontwikkeling wordt een beheerparagraaf opgenomen. Hierin staat advies over de technische maakbaarheid, de consequenties voor de leefbaarheid en een kostencalculatie van het toekomstige beheer en onderhoud van nieuwe werken in de gemeente. Hierdoor is bij de investeringsvraag al direct duidelijk wat deze plannen te zijner tijd voor het beheer gaan betekenen. Door de beheerparagraaf kan er een inschatting worden gemaakt ten aanzien van de impact van deze nieuwe gebiedsontwikkeling op de bestaande omgeving.

De beheereconoom zorgt voor een eenduidig instrumentarium en standaardisatie van producten en prijzen, zodat er een situatie ontstaat waarin met dezelfde uitgangspunten wordt gewerkt.

Bij de beheereconoom komt het totaal financiële overzicht van het beheer samen. Als beheereconoom ga je verder aan de slag met het (door)ontwikkelen van een breed instrumentarium waarmee een goede kostencalculatie kan worden gemaakt voor het onderhoud en/of vervanging van de kapitaalgoederen in de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om de data maar ook om de processen en het bij elkaar brengen van relevante gegevens die nodig zijn om in kaart te brengen wat consequenties zijn van keuzes. De beheereconoom bewaakt als het ware de integriteit van alle gebruikte data en informatie, zodat er een goede voorspelbaarheid ontstaat van de toekomstige financiële consequenties van huidige investeringen. Daarmee kunnen andere afdelingen en het college en de raad vervolgens doordachte keuzes en afwegingen maken.

Je helpt afdeling verder grip te krijgen en houden op de totale beheerskosten. Alle beheerparagrafen van de gebiedsontwikkelingen, transformaties etc. van de gemeente Almere komen bij jou tezamen. Omdat jij zicht en grip hebt op het totaaloverzicht, heb je een belangrijke scharnierfunctie tussen Ontwikkeling en Beheer. Je moet er dan ook vroeg in het ontwikkeltraject bij zijn om te zorgen dat voor de start van een investering door de gemeente, een ieder weet met welke beheerconsequenties Almere in de toekomst te maken krijgt. Je registreert en signaleert. En je escaleert bij beheerparagrafen waar het beheertekort geen onderdeel is van de initiële investeringsaanvraag.

Het totale proces van opzetten van de beheerparagrafen is echter nog niet ‘af’ en de beheereconoom is verantwoordelijk voor het verder perfectioneren daarvan.
Daarnaast wordt de financiële raming van projecten opgesteld door de kostendeskundige en in een beheerexploitatie (BEX) geplaatst. De beheereconoom ondersteunt en adviseert de organisatie om een adequate en betrouwbare beheerkostentoets te doen voor nieuwe projecten en zorgt voor de vertaling tussen de cijfers (prijzen/kengetallen) en het juiste abstractieniveau van de plannen.

Tot het brede instrumentarium wat de beheereconoom ontwikkelt, behoort de zogenoemde ‘rekenmotor’. Hiermee wordt de kostencalculatie gemaakt. Deze rekentool wordt geactualiseerd en moet blijvend worden doorontwikkeld. De beheereconoom is een belangrijke input verschaffer voor deze doorontwikkeling. Het instrumentarium moet ook in de organisatie eenduidig gebruikt worden. Het is aan jou om dit in de organisatie te laten landen.

Als beheereconoom ondersteun je de afdeling met je feitelijke cijfermatige onderbouwing van de consequenties die nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben voor de totale beheerexploitatie. Eigenlijk vertaal je de toekomstige beheerconsequenties van alle geplande ontwikkelingen terug naar de euro’s van vandaag. Je adviseert MT en collega’s over de ontwikkeling van de (totale) beheerskosten¬exploitatie.

Persoonlijk profiel

De wereld van de openbare ruimte heeft in de loop der tijd een andere functie en waardering gekregen; het gaat inmiddels over zoveel meer dan alleen de stenen. Klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, ecologie en een veranderend denken over mobiliteit (toename thuiswerken, elektrisch vervoer) zijn bijvoorbeeld elementen die bij het beheer betrokken moeten worden. Je begrijpt dat dit een dermate interessant vakgebied is dat er zelfs een nieuwe leerstoel ‘Managing Public Space’ voor bij de Universiteit van Wageningen wordt opgezet, immers ‘beheren is vooruitzien’.
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je hebt bijvoorbeeld (technische) bedrijfs-kunde, civiele techniek of planologie/sociale geografie gestudeerd. Maar ook een achtergrond in finance controlling kan heel interessant zijn. Je hebt grote interesse in de hedendaagse ontwikkelingen in de leefomgeving en in de daaraan gerelateerde uitdagingen voor de openbare ruimte. Je hebt kortom begrip voor hoe het technisch werkt en wat dat financieel betekent en je bent goed in scenario-denken, want zo faciliteer je de goede keuzes.

Je bent toegankelijk en legt makkelijk contact, je werkt op een prettige ondersteunende manier samen. Maar je bent ook duidelijk en overtuigend – zodat altijd duidelijk is hoe men de tools moet of wil gebruiken. Je bent een verbinder; iemand die gebruikers en informatie aaneenschakelt.

Je bent een adviseur en kwaliteitsbewaker. Je weet hoe je mensen en organisatie in staat kunt stellen om op een goede manier in te schatten wat de consequenties zijn van investeringen op de lange termijn.

Je hebt ook een signalerende functie, je kunt vooruitdenken, plannen en scherp blijven op de haalbaarheid van de mooie plannen uit ontwikkelingen. Jij bent er de basis van dat de huidige ontwikkelingen ook toekomstproof zijn.

Je wordt blij van het werken met cijfers maar je blijft daar niet in hangen; de cijfers helpen jou een goede doorkijk te geven naar de toekomst. En jij helpt je collega’s in Almere daar goede keuzes door te kunnen maken. Je bent geïnteresseerd en open en je zoekt actief de aansluiting buiten je eigen afdeling. Je bent creatief in de niet voor de hand liggende informatie betrekken waarmee je een werkbaar en betrouwbaar instrumentarium opbouwt.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 32-40 uur per week, op basis van een proefaanstelling die bij goed functioneren van rechtswege een vaste aanstelling wordt. Salarisschaal 11A (maximaal bruto salaris 5.464,- obv 36 uur), exclusief je maandelijks individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Almere heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en een reiskostenregeling.

procedure
Selectieprocedure (onder voorbehoud van de vakantieplanning van sollicitanten)
week 38 start van de wervingsprocedure en media-uiting
week 46 op 9 en 10 november vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de
Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies
week 47 vinden de 2 sollicitatie-rondes bij gemeente Almere plaats.
week 48 deze week vindt het arbeidsvoorwaarden gesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 872 10 of Marc van der Poel 06 204 23 195. Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per
e-mail: Marc@barlaeusadvies.nl.

Reageren kan tot 5 november 2020.