Communicatief
Toekomstgericht
Procesmatig
Analytisch
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Procesmanager Meerjaren Planning Beheer, gemeente Almere (222)

vast, schaal 11A

gemeente
Almere is qua grootte de 8e gemeente van Nederland met bijna 210.000 inwoners. Almere ligt centraal en is met openbaar vervoer en auto goed te bereiken. Naast de vele inwoners weten ook bedrijven Almere te vinden en voelen ook ondernemers zich thuis.

Slechts 44 jaar geleden, in 1976, werden de eerste huizen opgeleverd. Almere is nog steeds een groei gemeente en zal na verwachting uiteindelijk zo’n 300-350.000 inwoners krijgen. Almere ontwikkelt zich steeds verder tot een complete, evenwichtige stad met grootstedelijke voorzieningen. Daarbij komen in steeds belangrijkere mate grote transitievraagstukken om de hoek kijken, zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval (zero waste).

Naast het oriënteren op verdere ontwikkeling van de stad, krijgt ook Almere meer te maken met beheer- en onderhoudsconsequenties voor de stad; een logisch gevolg van het volwassen worden als gemeente. Dit beheeraspect geeft een bijzondere dynamiek. Deze ontwikkelingen en de jonge leeftijd van de stad zorgen voor een werkomgeving met pioniersmentaliteit, waar medewerkers op nieuwe manieren naar vraagstukken kijken. Het is fijn werken in een omgeving waar alle ruimte is voor innovatie en eigen inbreng.

Vraag je aan toekomstige medewerkers waarom zij voor Almere hebben gekozen, dan krijg je een waaier aan antwoorden. Dat komt door de diversiteit aan onderwerpen waarmee deze afdeling zich bezighoudt. Op www.youtube.com/watch?v=um5kCKDo_iw , vind je een impressie van wat werken bij Stadsruimte in Almere is.

organisatie
De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 2000 ambtenaren. Almere kent een directiemodel bestaande uit een vijfkoppige directie en 19 afdelingen.

Bij de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere werken 170 medewerkers samen aan het beheer van de buitenruimte voor de bewoners en gebruikers van de stad. De afdeling bestaat uit de teams Gebieden, Stedelijk Beheer Systeem (SBS)en Projectmanagement en Contractvoorbereiding (PMCV), ondersteund door het stafteam Ondersteuning Strategie Beleid en Programmering (OSBP).

Het beheer van de stad wordt in deze afdeling zo effectief mogelijk gedaan, tegen de afgesproken kwaliteit en kosten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten van het beheer (riolering, bruggen, etc.) maar ook naar de maatschappelijke aspecten van het beheer (verkeersdruk, zorg, woonklimaat etc.). Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben immers impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol.

Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op dit vakgebied. Het is dus belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar beheer. Dit geldt zowel voor het dagelijks verzorgend en het planmatig onderhoud, als voor het groot onderhoud en vervanging.

Om de beheerswerkzaamheden goed in te plannen wordt er gebruik gemaakt van het Meerjaren Programma Beheer Almere (MPBA). We zoeken de procesmanager voor het MPBA.

Het MPBA is een transparant afwegingskader waarin naast technische grondslagen (veiligheid, functionaliteit) ook signalen vanuit de stad en bestuurlijke keuzes worden gewaardeerd en geprioriteerd in relatie tot de beschikbare middelen. In het MPBA wordt elk jaar voor de komende vier volgende jaren vastgesteld wat het bestedingsplan is en welke onderhoudsprojecten gaan plaatsvinden. Voor het eerste jaar worden de projecten concreet ingepland, zodat deze correct in de begroting van Almere voor het komende jaar kunnen worden opgenomen.

werkzaamheden: taken en rol

Als Procesmanager MPBA monitor je het MPBA-proces en ben je er verantwoordelijk voor dat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Je haalt de benodigde informatie op bij de beheermanagers gebied, je benoemt de knelpunten en de mogelijke projectrisico’s. Je rekent alles door voor het uiteindelijke totaaloverzicht.

Om alle projecten goed te kunnen doorrekenen wordt er nu gebruik gemaakt van een ‘rekenmotor’. Deze rekentool is echter gedateerd en moet worden aangepast naar een goedwerkend systeem en vervolgens worden doorontwikkeld. Jij bent een belangrijke speler die input levert hoe deze tool verder vorm moet krijgen.

De collega’s van Gebieden en van SBS melden hun beheer- en (groot)onderhoudsprojecten aan voor het MPBA en de procesmanager MPBA is de trekker van het verdere proces. Jij toetst met een kernteam en met verschillende vakgroepen (water, groen, bruggen, rioleringen, spelen etc.) of alle aspecten van de beheer projecten voldoende aanwezig zijn om meegewogen te kunnen worden in de totale beoordeling voor het MPBA. De uiteindelijke beslissing welke projecten worden opgenomen in het bestedingsplan ligt bij het MT, en jij adviseert het MT hierover.

Dit MPBA-proces moet voorts verder worden geprofessionaliseerd en continu worden verbeterd – dit is eveneens een opgave voor de procesmanager.

persoonlijk profiel

De wereld van de openbare ruimte heeft in de loop der tijd een andere functie en waardering gekregen; het gaat inmiddels over zoveel meer dan alleen de stenen. Klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, ecologie en een veranderend denken over mobiliteit (toename thuiswerken, elektrisch vervoer) zijn bijvoorbeeld elementen die bij het beheer betrokken moeten worden. Je begrijpt dat dit een dermate interessant vakgebied is dat er zelfs een nieuwe leerstoel ‘Managing Public Space’ voor bij de Universiteit van Wageningen wordt opgezet, immers ‘beheren is vooruitzien’.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je hebt bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde, civiele techniek of planologie/sociale geografie gestudeerd. Maar een communicatie achtergrond met grote affiniteit met de openbare ruimte en cijfers kan ook heel interessant zijn. Almere staat overal voor open! Je hebt in elk geval grote interesse in de hedendaagse ontwikkelingen in de leefomgeving en in de daaraan gerelateerde uitdagingen voor de openbare ruimte.

Je bent toegankelijk en breed geïnteresseerd. Je legt makkelijk contact en werkt op een prettige ondersteunende manier samen. Je bent transparant in je afwegingen. Je bent een stevig adviseur richting MT en ook richting je collega’s van de afdeling Stadsruimte, een adviseur die met alle relevante aspecten rekening weet te houden en daar op een objectieve manier over communiceert.

Daarnaast ben je erg behendig met cijfers en kun je goed met rekenmodellen werken.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 32-40 uur per week, op basis van een proefaanstelling die bij goed functioneren van rechtswege een vaste aanstelling wordt. Salarisschaal 11A (maximaal bruto salaris 5.464,- obv 36 uur), exclusief je maandelijks individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Almere heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en een reiskostenregeling.

Selectieprocedure
Selectieprocedure (onder voorbehoud van de vakantieplanning van sollicitanten)
week 38 start van de wervingsprocedure en media-uiting
week 46 op 9 en 10 november vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de
Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies
week 47 vinden de 2 sollicitatie-rondes bij gemeente Almere plaats.
week 48 deze week vindt het arbeidsvoorwaarden gesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 872 10 of Marc van der Poel 06 204 23 195. Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per
e-mail: Annette@barlaeusadvies.nl.

Reageren kan tot 5 november 2020.